INTRODUCCIÓ

Don Bosco va respondre a les necessitats de la joventut de la seva època, des de l’acolliment, la presència i el lliurament. L’escola salesiana, vol continuar donant resposta actualitzada a les necessitats dels joves, tot mantenint-se fidel als elements essencials del Sistema Preventiu. Per això, s’opta per enfortir elements propis, com l’obertura a la Fe, la creativitat i la capacitat d’adaptació, aquests últims valorats des de diferents institucions internacionals com a prioritaris per al desenvolupament de la ciutadania del segle XXI.

Ja fa alguns anys, que les escoles de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora estan immerses en un procés d’actualització pedagògica i pastoral, per donar resposta als nous reptes i necessitats del context actual: avenços tecnològics, canvis cap a economies basades en el coneixement i l’augment de la necessitat de noves competències per a adaptar-se a un món globalitzat en ràpid i continu canvi.

Aquest procés de renovació pedagògica i pastoral té la finalitat d’actualitzar la nostra proposta educativa reforçant així el compromís, com a educadors, amb el Caràcter Propi de les Escoles Salesianes, les dimensions del Projecte Educativo-Pastoral Salesià i el Model de Persona a educar. Amb això, pretenem que els nostres joves tinguin més i millors oportunitats per arribar a ser bons cristians, ciutadans compromesos, aprenents potents i treballadors competents.

Al mateix temps, la recerca de les ciències de l’educació sobre com aprenen millor les persones s’ha desenvolupat de manera significativa, demostrant nous principis psicopedagògics que conviden les escoles a repensar què s’ensenya, com s’ensenya i com s’avalua l’aprenentatge. A les nostres escoles, es va iniciar amb un procés de transformació per passar d’un paradigma centrat en l’ensenyament a un paradigma centrat en l’aprenentatge, on l’alumna i l’alumne sigui el centre del procés i la finalitat del qual és la seva educació sobre la base d’un model que descriu la seva formació integral.

MODEL DE PERSONA

DESCRIPCIÓ

Capaç d’admirar, gaudir i agrair que Déu ha posat en el nostre camí: les persones, la naturalesa, el silenci, els gestos solidaris… per viure amb goig l’afecte de les persones; establir relacions d’amistat sincera i fraterna; experimentar que l’autèntica alegria és fruit del compromís amb la feina ben feta de cada dia, participant proactivament en l’organització i desenvolupament d’activitats educatiu-pastorals,  posant en joc totes les seves qualitats i recursos personals, desenvolupant així un optimisme madur i encomanadís.

DESCRIPCIÓ

Capaç de preguntar-se sobre el sentit de la vida mitjançant l’educació de la interioritat, el descobriment i vivència dels valors evangèlics i la integració de la dimensió transcendent en el seu projecte de vida per afavorir la trobada personal amb Jesucrist, vivint aquesta experiència de manera compartida en Comunitat com a  membres de l’Església.

DESCRIPCIÓ

Capaç de descobrir quin és el sentit de la seva vida a partir d’un profund nivell d’autoconeixement i viure conforme a la seva vocació, a unes motivacions, unes metes i uns valors, responent així a la crida de Déu.

DESCRIPCIÓ

Oberta a altres cultures i costums, capaç de comprendre el món i actuar responsablement amb criteris de justícia i solidaritat segons els principis i valors de l’Evangeli, amb especial compromís amb els més necessitats, per participar en la transformació de la Societat i en la cura de la “Casa Comuna”.

DESCRIPCIÓ

Capaç de conèixer-se, acceptar-se i estimar-se a si mateixa i a  les altres persones, per desenvolupar la seva autoestima, arribar a ser una persona equilibrada, resilient, feliç, preparada per desenvolupar al màxim el seu talent personal i establir amb les altres persones unes relacions plenes.

DESCRIPCIÓ

Capaç de ser sensible a la realitat i necessitats de la resta de les persones per contribuir a un món millor; de desenvolupar una escolta activa per comprendre els punts de vista dels altres; de reconèixer, expressar i valorar positivament les fortaleses i assoliments dels altres per promoure actituds positives; de respectar i saber relacionar-se amb tots per valorar la diversitat com una gran oportunitat d’enriquiment personal i social.

DESCRIPCIÓ

Capaç de governar-se a si mateixa amb motivació espontània i reflexió, d’acord amb uns valors, considerant les opcions disponibles i preveient-ne les conseqüències, construint-se a si mateix com una persona perseverant amb iniciativa i motivada per aprendre al llarg de la vida.

DESCRIPCIÓ

Capaç d’aproximar-se a conèixer, comprendre i valorar críticament el món i la societat, els seus elements culturals, religiosos, filosòfics; coneixements científics, estètics i tècnics. Oberta al diàleg i a la trobada, a fi de  transmetre, conformar i expressar de manera personal o en grup diferents produccions des de la reflexió, la innovació i la transformació.

DESCRIPCIÓ

Capaç d’exterioritzar i compartir coherentment i eficaç coneixements, informacions, opinions i emocions en contextos diversos i plurilingües; fent servir les diferents possibilitats pragmàtiques, discursives, iconogràfiques i audiovisuals,  i fent un ús adequat i responsable dels canals al seu abast.

DESCRIPCIÓ

Capaç de cooperar i treballar en equip aplicant i desenvolupant les habilitats socials, les eines de gestió de conflictes i de negociació, així com la gestió del canvi, per a convertir-se en una persona activa socialment.

DESCRIPCIÓ

Capaç de transformar les idees en objectius i plans d’acció amb la finalitat de ser un agent implicat/involucrat de canvi social. Dinàmica amb capacitat de lideratge.

DESCRIPCIÓ

Capaç d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera segura, responsable, creativa, col·laborativa i crítica; buscant, seleccionant i tractant la informació per a transformar-la en: coneixement, autonomia en l’aprenentatge, ciutadania activa i orientada a una major preparació per al seu desenvolupament professional i fent un ús racional de la tecnologia en el seu temps lliure.

 

RELACIÓ DEL MODEL DE PERSONA AMB LES DIMENSIONS I EL SISTEMA PREVENTIU